Gốc Cây Bó Vỉa

Gốc tre F vàng - cụm

Gốc tre F vàng - cụm

Mã: 030928090

Giá lẻ: 165.000 đ

Gốc tre F xanh - cụm

Gốc tre F xanh - cụm

Mã: 030929090

Giá lẻ: 165.000 đ

Gốc tre G vàng- cây

Gốc tre G vàng- cây

Mã: 030928091

Giá lẻ: 45.000 đ

Gốc tre G xanh - cây

Gốc tre G xanh - cây

Mã: 030929091

Giá lẻ: 45.000 đ

Cụm Gốc cây me N

Cụm Gốc cây me N

Mã: 030806094

Giá lẻ: 130.000 đ

Gốc cây me C

Gốc cây me C

Mã: 030806092

Giá lẻ: 25.000 đ

Thống kê truy cập